Kullanım Koşulları

1. Taraflar
1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Yeşilce Mahallesi, Çelik Caddesi No:41 Kat:2 Kağıthane / İstanbul adresinde faaliyette bulunan [*] (“İH”) ile İH tarafından yönetilmekte olan www.ihtiyacharitasi.org içerisinde yer alan Platform’dan faydalanan İhtiyaç Sahibi Kişiler (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir,
 
1.2. Kullanıcılar,www.ihtiyacharitasi.org Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler. 
 
1.3. İH ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
 
2. Tanımlar
“Platform”; Site kapsamında yer alan, çeşitli konulardaki ihtiyaçların ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişiler ve kurumların buluşmasını sağlayan dijital platformu,
 
“Kullanıcı” veya “İhtiyaç Sahibi Kullanıcı”; İhtiyaç sahibi olarak Platform’dan yararlanmak üzere Site’yi kullanan kişiyi, 
 
“Site”;www.ihtiyacharitasi.org adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini ifade eder. 
 
3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
İH, Site üzerinde; Türkiye’de kent ve mahalle temelinde kişiler veya kurumlar tarafından talep edilen ihtiyaçların Platform’da yine kişiler veya kurumlar tarafından sistematik bir şekilde harita tabanlı olarak toplanması, açıklanması, ve böylelikle söz konusu ihtiyaçların gerekli kurum/kuruluş veya özel kişiler tarafından öğrenilmesinin kolaylaştırılması ile farklı konularda destek vermek isteyen kişi veya kurumaların da sundukları desteklerinin kapsam ve miktarını yine harita tabanlı olarak Platform’da yayınlayabilmeleri ile Platform’a giriş yapabilmelerini ve ihtiyaç açıklayan kurum ve kişiler ile destekçilerin temas kurmasını sağlayacak dijital Platformu hayata geçirmiştir.
 
İşbu Sözleşme’nin konusu; İhtiyaç Sahibi Kullanıcılar’ın söz konusu Platform’dan yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.  
 
Site’de İH tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, Platform’a ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı Site’de yer alan ve yer alacak olan İH tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, Platform’a ve kendisi de dahil olmak üzere diğer Kullanıcı’lara yönelik her türlü beyanı da peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
4. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
4.1 Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Kullanıcı’nın [*] hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu sözleşmenin kabul edilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan gerçek kişi kullanıcının  [18 ] yaşından büyük olması gereklidir.   
 
4.2 İH tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. İH, işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikâyetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun İH tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
 
4.3 Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. 
 
4.4 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
 
4.5 Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi halde Kullanıcı’nın işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle İH’ya yöneltilebilecek her türlü talepte İH’nın hiçbir sorumluluğu olmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Kullanıcı’da olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyleİH’nın her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal İH tarafından Kullanıcı’ya yöneltilecek ve Kullanıcı da bu talepleri ilk talepte derhal nakden ve defaten karşılayacaktır. 
 
4.6 Kullanıcı, hesabında yer alan veya Site’ye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, ihtiyacı tüm boyutları ile olduğu gibi yansıttığını, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Site’den kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
 
4.7 Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı girmiş olduğu ihtiyacın giderilmesi için uyulması gerekli genel veya özel bir mevzuat, yönetmelik, tebliğ, genelge vs. düzenleme var ise bunlara uygun hareket edilmesinden bizzat sorumludur. Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler, açıkladığı bilgiler ve talep ettiği ihtiyaçların gerçek olmaması ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumludur. İH, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler açıkladığı bilgiler ve talep ettiği ihtiyaçların gerçek olmaması ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan İH’nin uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir. 
 
4.8 Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 
 
4.9 Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı İH’ye aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’un çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) site içerisindeki (var ise) kullanıcı yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Platform sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
 
4.10  Kullanıcı, profilinde veya diğer Kullanıcı, destekçi veya gönüllüler ile  olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu sözleşmenin detaylandırıldığı üzere Kullanıcı Platform’u hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhütbeyan eder. 
 
4.11  Kullanıcı, gerek yukarıda belirtilen şekillerde gerekse başka yöntemlerle Platform ile rekabet etmeyecek, Platform ile rekabet eden üçüncü taraflara destek vermeyecektir.
 
5. İH’nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1 İH’nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. İH tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. 
 
5.2 Kullanıcı tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, İH Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Site’de toplanan bilgiler, İH tarafından işbu sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlayabilecektir. İH, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte İH’nın bu maddede geçen kullanımlarına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
5.3 İH, Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, İH’nin bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.
 
6. Platform ile Koşullar
6.1 İH, Platform ile Kullanıcı’lara girmiş oldukları ihtiyaçların giderileceğine dair herhangi bir taahhüt vermemekte olup, Platform kapsamında sunulan hizmet sadece ihtiyaç sahipleri ile söz konusu ihtiyacı giderebilecek imkân ve şartlara sahip kişi ve/veya firmaların veya ihtiyacın aktif katılım sureti ile giderilmesini sağlayacak gönüllülerin birbirleri ile eşleşmesinin ve birbirlerinden haberdar olmalarınınsağlanmasıdır. 
 
6.2 Platform içerisinde Kullanıcı “İhtiyaç GirEkle” bölümünde, yaşadığı yerdeki (sokak, mahalle, kent, köy, okul…) eğitim, sağlık, ulaşım vb. gibi konularda ihtiyaçları adres temelli olarak girmesi ve iletişim bilgilerini, ihtiyacın konusunu, tanımını ve varsa fotoğrafını paylaşması istenecektir. Böylelikle ana sayfadaki haritada girilen ihtiyaç kısa bilgi olarak görüntülenebilecektir. Herkese açık olarak yer alacak bu bilgi ile söz konusu ihtiyacı karşılamak isteyen kişi veya kurumlar “ihtiyacı karşılamak istiyorumDestek Ol” kısmında yer alan işlemleri gerçekleştirerek, ihtiyaç sahibinin iletişim bilgilerine ulaşarak ve ihtiyaç sahibi ile iletişime girerek,  girilen bu ihtiyacı karşılayabileceklerdir.  
 
6.3 Kullanıcılar’ın profillerinde belirttikleri bilgilerin yanlış veya eksik oluşu, girilen ihtiyacın giderilememesi veya ihtiyacın Kullanıcılar ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişi veya kurumlar arasında kararlaştırılan şekilde gerçekleşmemesi durumunda İH’nin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamdaki talep ve şikâyetlerinin muhatabının İH olmadığını, İH’nın işbu maddede yazılı nedenlerle dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini ilgili tarafa ileteceğini kabul, beyan ve beyan taahhüt eder. 
 
6.4 Site’de Kullanıcılar tarafından girilen yorumlar, Plaform’un izin verdiği ölçüde yapılan Site içerisinde yer alan uygulamalar ve diğer hizmetler için  yapılan puanlamalar ve Kullanıcılar’ın Site ve Platform üzerinden yürütülen sosyal yardım faaliyetiyle ilgili paylaşmış oldukları izlenimleri Kullanıcı’nın sorumluluğunda olacak olup, girilen yorumlar, yapılan puanlamalar ve paylaşılan izlenimlerle ilgili hiç bir suretle İH’ya sorumluluk atfedilmeyecektir.
 
Yorumlar, puanlamalar, izlenimler, ihtiyaç kayıtları, destek kayıtları, üyelik kayıtları gibi Kullanıcı tarafından oluşturulan kayıtlar; İH tarafından gösterimden herhangi bir sebep göstermeksizin silinebilir, kaldırılabilir veya arşiv olarak saklanabilir.
 
Kullanıcılar’ın Site ve Platfrom’da yer alan yorumları, puanlamaları ve izlenim açıklamaları nedeniyle 3. bir kişi ve/veya kurumun kişilik hakları ve diğer hukuki menfaatlerinin ihlale uğraması ve bu nedenle İH’dan Kullanıcı’ya ilişkin kayıtların resmi yollardan talep edilmesi halinde, söz konusu kayıtlar Kanun’larda belirtilen şekilde ilgili resmi makam ile paylaşılabilir.
 
6.5 Platform’un kurumsal ihtiyaçlar, özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde kullanılması İH ile ilgili kurum arasında akdedilecek sözleşmelere göre mümkün olabilecektir. Kurumsal ihtiyaçlar ile özel tanıtım ve kampanyalar dahilinde Platform’un kullanılması ile ilgili kural ve koşullar Site’de ayrıca belirtilecektir. 
 
7. Sorumluluğun Sınırlandırılması 
7.1 İH, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. İH, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile İH’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. 
 
7.2 Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, İH’nin diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Kullanıcı’ya ait bilgilerin hukuka uygun olarak üçüncü kişiler tarafından Site’de veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı İH’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüteder.
 
7.3 Kullanıcı, Site üzerinden İH’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İH’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve beyan taahhüteder.
 
7.4 Kullanıcı, site Site ve Platform’un kullanımı sayesinde gerçekleştirilen ihtiyaçlara ilişkin olarak İH’den hangi ham altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir Kullanıcı’nın site üzerinde hesap açmış olmasının, (var ise) Kullanıcı’ya ilişkin yorumların İH’nin Kullanıcı’yı onayladığı, önerdiği, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İH, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in İH’nin bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. ŞirketİH, işbu sözleşme kapsamında ihtiyaca elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 
 
7.5 Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda İH’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul,ve beyan ve taahhüt eder.
 
7.6 Kullanıcı, İH’nin Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir. 
 
8. Kişisel Verilerin Korunması 
İH, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen veri işleme ve aktarım esaslarına uyacağını, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ilgili verileri sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak Site’de yer almaktadır. Bu nedenle Kullanıcı, kişisel verilerinin İH tarafından kullanılması, işlenmesi bakımından gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu hususta yeteri kadar aydınlatıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
9. Yürürlük 
İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası ile Site içinde bildirilen diğer tüm Sözleşme/lerKullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. 
 
10. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi
10.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici yada bu sözleşmeye aykırı mahiyette olması halinde İH, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. İH tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme İH tarafından feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın bu nedenle İH’ten İH’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz. 
 
10.2 İH dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
 
11. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetki Sözleşmesi
11.1 Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 
11.2 İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca İH’nin her türlü defter, bilgi, belge ve kayıtları kesin delil niteliğinde olacak olup, işbu madde delil sözleşmesi niteliği haizdir.